• abcdefghi.jpg

i.png
L? h?i Gion (? ? ?) là s? ki?n n?i ti?ng và n?i ti?ng nh?t ? Kyoto.

ji.jpg
Jidai Matsuri (時代 祭) được tổ chức vào tháng 3 hàng năm.