• abcde-5-1.jpg

Birds at the Bird Hostel

?ây là nh?ng con chim b?n có th? nhìn th?y t?i nhà ngh? c?a chúng tôi ? Kyoto.

abcd-9832.jpg

= Shrike =

abcde-0.jpg

= Kingfisher =

abcdefgh-5.jpg

= Đại tit =

abcdef-2.JPG

= Varid tit =